[ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ [BOOK] Free read Ebook ☆ Sarah Joseph

Sarah Joseph ↠ 6 Read

ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

്‍മക്കള്‍ വീണ്ടും ചൊല്ലുന്നുമലയാളത്തില്‍ അത്യപൂര്‍വ്വമെന്ന്‌ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മാന്ത്രികശക്തിയുളള ഭാഷയും സ്വരവും കാഴ്‌ചകളും നവീനമായൊരു ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി നല്‌കുന്ന Thrissur slang is really lovable

Review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

തീയ ജീവിതത്തില്‍ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ഈ നോവലില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു കീഴാളജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു ഗൂഢമന്ത്രമായിത്തീര്‍ന്ന പ്രാര്‍ഥനാനമസ്‌കാരം ആലാഹയുടെ പെണ Aani a sad memory

Characters Ø PDF, eBook or Kindle ePUB ↠ Sarah Joseph

നാഗരികതയുടെ നിന്ദ്യവേഗങ്ങളിലമര്‍ന്നുപോയ ഒരു ജനതയുടെ സ്ഥലവേരുകളും ഭാഷയും വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ ഈ നോവലില്‍ ഒരുച്ചാടനത്തിന്റെ ഭാഷയും ശക്തിയുമുളള ആലാഹയുടെ നമസ്‌കാരം ക്രിസ് Its a bookportraying numerous female characters leading a different sort of lifefrom a poor downtrodden backgroundthe protagonist is a young girl named Anne A self contained girl who is in deep love with a creeper growing in the coutyardwho observes everything happening in her household as well as her surroundingsthe book ends with her unexpected deathits a heartbreaking novel in malayalamhope all reads it


About the Author: Sarah Joseph

Sarah Joseph Malayalam സാറ ജോസഫ് born 1946 is a novelist and short story writer in Malayalam She won the Kendra Sahitya Akademi Award for her novel Aalahayude Penmakkal Daughters of God the Father She also received the Vayalar Award for the same novel Sarah has been at the forefront of the feminist movement in Kerala and is the founder of Manushi – organisation of thinking women She alo10 thoughts on “ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

 1. says:

  Aalahayude Penamakkal the 1999 published Malayalam novel by Sarah Joseph follows the life of a young girl named Annie who lives in Kokanchira Kokanchira an adaptation of the place known as Kuriachira now literally means ‘the place

 2. says:

  Its a bookportraying numerous female characters leading a different sort of lifefrom a poor downtrodden backgroundthe protagonist is a young

 3. says:

  This is the first Sarah Joseph book I've read The book started off well and it was good till the end It is beautifully written How a place that was looked upon badly becomes a place of importance with the growth of the city

 4. says:

  superbly narrated the life of a villageslum formed as a result of the conversion of a place to city Its become the dumping yard of all the city wastes The novel is narrated from the perspective of little girl AnnieGreat work of Sarah Joseph Hi

 5. says:

  a true classic worthy of malayalamlovedit

 6. says:

  Aani a sad memory

 7. says:

  Thrissur slang is really lovable

 8. says:

  This story is very excellent

 9. says:

  Grounded spectacularly vernacular mystical and vivid in the descriptions and narrative about kokkaanchira and their residents in the eyes of kutty Annie A must read

 10. says:

  I could see Ani in me The anxieties of her age Her attitudes The life of a small girl 👧 child can be seen th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *