عبدالحسین خسروپناه Free Read آسیب شناسی دین پژوهی معاصر – Kindle, DOC & PDF Download

عبدالحسین خسروپناه Ô 4 Summary

?رسی قرار نگرفته بود؛ بنابراین ارائه تحقیق مستقلی که به ارزیابی این سه گفتمان فکری بپردازد لازم می باش?.

review Ð PDF, DOC, TXT or eBook Ô عبدالحسین خسروپناه

آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر به سه گفتمان دین شناسی مهندس بازرگان، دکترشریعتی و دکترسروش می پردازد.

review آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

این سه شخصیت به نحوی در اندیشه دینی معاصر تأثیرگذار بوده اند، اما تا کنون منظومه فکری آنها مورد نقد و ب?.


1 thoughts on “آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

  1. says:

    این جوری بنویسم بهتره که برای خوندن این کتاب یه اشنایی جدی با اندیشه های شریعتی سروش و بازرگان حتما لازمه، یعنی خیلی دیریاب خواهد بود برای کسی که تسلطی رو کتاب های ان بزرگواران ن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *